Tématické plány:

Týdenní plán 26.4. – 30.4.

M:

 Trojúhelník (Kružnice opsaná a vepsaná)

Aj:

Revision of unit 4, The world

F:

fyzikální veličiny – opakování

Př:

měkkýši

ČJ

Mluvnice:

Skloňování zájmen.

Číslovky – úvod.

Literatura

Gerald Durell – Bertík Vajíčko.

OV

Památky UNESCO v ČR – 1. část

VV

Bertík Vajíčko.

Z: 

Biosféra

Inf:

Bobří úlohy na rozvoj imyšlení

Týdenní plán 19.4. – 23.4.

M: 

Trojúhelník (Těžnice ∆, Výšky ∆)

ČJ

Mluvnice:

Zájmena a jejich druhy.

Oprava kontrolního testu.

Literatura

John Steinbeck – Ryzáček.

Aj(p.uč. Petráňová)

 Food and drinks, progress check

OV

Památky UNESCO v ČR.

VV

Jak nakreslit koně.

D
Sparta x Athény
 
měkkýši (hlemýžď zahradní)
 
F
fyzikální veličiny (hmotnost)
 
Z
Pedosféra
 
Inf
Bobří úlohy na rozvoj imyšlení, sebehodnocení
 

Týdenní plán 12.4. – 16.4.

M

Trojúhelník (Rovnostranný ∆, Střední příčky ∆)

Aj

Cooking instruction, articles

ČJ

Mluvnice:

Stupňování přídavných jmen.

Kontrolní test.

E. Knight – Lassie se vrací.

OV

Slavní Češi – tentokrát slavní skladatelé.

VV

Lassie

D 

Řecko: Sparta

F

fyzikální veličiny (délka)

měkkýši

Z

Pedosféra

Inf

Práce s daty

Tematický plán 6.4. – 9.4.

M: Trojúhelník (Vnitřní a vnější úhly, Rovnoramenný trojúhelník)

ČJ

Mluvnice:

Přídavná jména přivlastňovací.

Pravopisná cvičení.

Literatura:

Čítanka str. 154 – Karel Čapek – Z názorů kočky.

OV

Opakování učiva leden – březen.

VV

Velikonoční výzdoba – 14 denní úkol.

Aj(p.uč.Petráňová)
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, How many/ how much, sebehodnocení
 
D
Řecko – Mykény
 
Inf:
práce s daty
 
 

Tematický plán 29.3 – 2.4.2021

M: 

Osová souměrnost (osově souměrné obrazce)

ČJ

Mluvnice:

Druhy přídavných jmen.

Přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací + jejich pravopis.

Aj(p.uč. Petráňová)
Easter, articles.
 
krytosemenné rostliny

D 

Kréta 

Z

Opakování Hydrosféra/Sebehodnocení

OV

Doplnění všech chybějících zápisů.

VV

Velikonoční výzdoba.

Inf

práce s daty

Týdenní plán 15.3. – 19.3.2021

M: Sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů (početně)

ČJ:

Mluvnice:

Psaní i/y a í/ý v koncovkách podstatných jmen.

Sloh:

Porozumění textu. (České báje a pověsti.)

Literatura:

J. Foglar – Hoši od Bobří řeky – úkol na dva týdny včetně propojení s VV.

OV

Slavné české vynálezy III. + shrnutí a otázky k tématu

VV

Bobříci – návrh a výroba – úkol na dva týdny.

D: 

Čína

Př:

krytosemenné rostliny

F:

magnetické vlastnosti látek

Z:

Hydrosféra – světový oceán

Aj (p. uč. Petráňová):
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, a/an/some, types of food and drink
 
Aj (p. uč. Svobodová):
Food and drinks, Countable and uncountable nouns, vocabulary, Reading
 
Inf:
 Práce s daty

Tematický plán 22.2. – 26.2.

M:

 Vedlejší a vrcholové úhly

ČJ:

Pouze mluvnice – tam jsme lehce pozadu, literaturu stíháme.

Podstatná jména obecná a vlastní – učebnice str. 58

Procvičování tvarů a pravopisu podstatných jmen část I.- učebnice str. 60 + 61

AJ:

holidays, revision unit 3 (p.uč.Buňková)

 D :

Asie v historii – Čína, Persie

F:
magnetické vlastnosti látek
 
Př:
jehličnany
 
Z:
Podnebí
 
Inf:
 grafové modely

OV

Slavné české vynálezy I. – týden 22. – 26.2.

VV

Obrázek k úkolu slohová práce – popis.

Tematický plán 15. – 18.2.

Matematika:

Úhel (rozdělení, výpočty)

Český jazky:

– Literatura – Rudolf Luskač – Závoj zeleného ticha

– Mluvnice – Podst. jm. pomnožná, hromadná a látková.

Anglický jazyk:

Holidays, Revision of unit 3(p.uč. Buňková)

Občanská výchova:

Shrnutí probraného učiva od začátku kalendářního roku.

Fyzika:

test na téma elektrické vlastnosti látek

Přírodopis:

nahosemenné rostliny – jehličnany

Zeměpis:

Počasí, podnebí

Dějepis:

Persie

Informatika:

 grafické modelování

Tematický plán 8.2.-12.2.

Matematika: 

Úhel (zápis, jednotka, měření, rýsování)

Český Jazyk:

  • mluvnice

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková – úvod do učiva

  • literatura

Jules Verne – děti kapitána Granta – čítanka str. 113

Anglický jazyk:

minulý čas – otázky a krátké odpovědi, opakování 3. lekce(p.uč. Buňková)

Dějepis:

Egypt shrnutí poznatků

Informatika:

úlohy na rozvoj informatického myšlení

Fyzika:

elektrické vlastnosti látek a elektrický náboj

Přírodopis:

nahosemenné rostliny

Zeměpis:

Atmosféra

Občanská Výchova:

 Bankovky ČR a osobnosti na nich vyobrazené.

Výtvarná Výchova:

 Úkol souvisí se zadáním v OV. Vypracuj na samostatný papír A4 a barevně.

Navrhni a nakresli bankovku. Vymysli si jinou peněžní hodnotu (tedy ne 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000) a osobnost, kterou bys na bankovce rád viděl. Pokud to nebude osobnost, tak věc nebo událost. Nezapomeň na ochranné prvky. Také nezapomeň, že bankovka má dvě strany, tedy nakresli dva obrázky, rub i líc. Fantazii se meze nekladou.

Týdenní plán 1.2. – 5.2.

Matematika:

Úhel (úvod: zápis, jednotka, měření, rýsování)

Dělitelnost, opakování

Český Jazyk:

Mluvnice – tvarosloví – str. 50 – 54

Literatura – Svěrák, str. 1O5 v čítance, báseň Panský kočí

Občanská Výchova:

Státní moc a její rozdělení (zákonodárná, výkonná a soudní)

Výtvarná Výchova:

Obrázek „Zámek mých snů“ – barevně a na A4 (k básni Panský kočí)

Anglický jazyk:

minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky a krátké odpovědi
 
Fyzika:
elektrické vlastnosti látek
 
Zeměpis:
Atmosféra
 
Informatika:
robotický koš